De Amersfoortse Zwaan is gehuisvest in de Lutherse kerk aan de Langestraat. Van 1686 tot 2012 was de kerk het huis van een gemeenschap van Lutheranen. Nog steeds is er een band van Lutheranen met deze plek én met de Amersfoortse Zwaan. Op deze plek worden de activiteiten en nieuwsberichten van de Lutheranen in de Protestantse kerk gedeeld. Door HIER te klikken, kun je verder lezen over wat nu eigenlijk typisch “Luthers” is én over de relatie tussen de Amersfoortse Zwaan en de Lutherse kerk.

Ontvangen op 29 september 2021: Uitnodiging seminar Evangelisch Lutherse kerk Suriname

page1image56221408page1image39630400

Paramaribo, 27 september 2021
Aan: De Evangelisch Lutherse Kerken in Nederland

“Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het Woord van onze God houdt altijd stand” Jesaja 40:8

Geliefde Familie in Christus,

Geachte Zusters en Broeders,

Op maandag 15 november 2021 gedenkt de Evangelisch Lutherse Kerk in Suriname haar 280-jarig bestaan in Suriname; voorwaar een mijlpaal dat Gods woord door de Jaren heen binnen de samenleving wordt gepredikt.

Om dit te vieren zullen verschillende activiteiten worden ontplooid, uiteraard aangepast aan de huidige tijd waarin wij leven. Een van de activiteiten is het houden van een seminar met als thema “Huiselijk geweld en de rol van de kerk daarin”. Geplande datum voor het seminar: vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober 2021.

De kerk staat midden in de samenleving en is zich terdege van bewust dat binnen het sociaal-maatschappelijk leven, en nu nog meer met de gevolgen van covid-19, de economische financiele situatie in ons land en de gevolgen daarvan, de kerk nog een grotere en aanvullende rol zal kunnen vervullen. Met dit seminar willen wij de bewustwoording aanscherpen, en mee helpen nadenken vanuit Gods Woord om tot eventuele oplossingsmodellen te geraken.

Immers het Woord zegt: “Deze dingen heb IK tot u gesproken, omdat u in MIJ vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: IK heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33)

Uw kerk, wordt in de gelegenheid gesteld te participeren. De registratie voor de participanten is open vanaf zaterdag 05 september tot en met donderdag 8 oktober 2021. Online registratie kan via https://forms.gle/mmBRn1BS4X8XKfCC8. Voor eventuele vragen kunt u emailen naar : danielledokman@live.com of appen naar het nummer:

+ 597 863-9807
Wij verwelkomen u van harte. En wensen u en dierbaren Gods zegen toe. Met Christelijke groeten,
Ds.Marjory Slagtand

Evangelical Lutheran Church Suriname

Hier vindt u het programma van het seminar.

Hier vindt u de volledige brief van de ELK Suriname.

Het Lutherse periodiek ELKkwartaal kunt u hier on-line lezen, downloaden of bestellen: Lutherse synode ELKkwartaal

Onderstaande brief ontvangen op 28 januari 2021

Beste mensen,
de Lutherse Wereldfamilie is bezig met een proces om in beelden en ervaringen van vandaag te beschrijven “Wat eigenlijk Luthers is”.Dat denkprocess is op een conferentie in Addis Abbeba begonnen (waar wij vanuit Nederland door Mascha de Haan vertegenwoordigd waren).Nu, na de conferentie, een aantal internationale ZOOM sessies en veel denkwerk is dit proces in een tweede fase gekomen.In deze fase willen wij proberen wereldwijd input vanuit “grassroots level” op te halen over de bovengenoemde vraag: Wat is Luthers vandaag?
In dat kader de uitnodiging van de Secretaris Generaal, Martin Junge, om via een “survey” input te leveren.Dat kan door middel van de hier ingelegde link:https://www.surveymonkey.com/r/MCXJG5H
Meer informatie vindt u in de bijgesloten brief van de LWF.
Het zou mooi zijn, als vanuit onze gemeenschap hier in Nederland veelvuldig werd bijgedragen tot dit wereldproces.Van harte aanbevolen – ook om door te sturen.
Gezondheid en zegen in deze dagen van lockdown,
ds. Andreas Wöhle
President Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk

Verkiezing Lutherse synode 2021

Beste allen,
Nu ik dit schrijf (zondag 10 januari 2021), zijn er al van verschillende kanten berichten gekomen dat men nog geen stemformulier  heeft ontvangen. Dat is een goed teken, want dat betekent dat men uitkijkt naar de verkiezingen!

In de diverse aankondigingen van deze verkiezingen is 1 januari 2021 genoemd als de dag waarvoor de stemformulieren verwacht konden worden. Helaas is dat om diverse redenen niet gelukt. De stemformulieren gaan naar verwachting morgen 11 januari de deur uit en kunnen dus dinsdag 12 of woensdag 13 januari op de mat liggen als de post zijn best doet. Mocht dat niet zo zijn, dan horen we dat graag door middel van een mailtje naar het secretariaat ELS@protestantsekerk.nl

Wellicht nog ten overvloede (in de aankondigingen is dit ook steeds vermeld):

 • iedereen die als (doop-, belijdend- of gast-) lid ingeschreven staat in een zelfstandige lutherse gemeente moet een stembiljet ontvangen.
 • iedereen die ingeschreven staat in een PKN-gemeente en een luthers kenmerk heeft, moet ook een stembiljet ontvangen.

In de envelop zitten drie dingen:

 • een begeleidend schrijven,
 • het stembiljet en
 • de antwoordenvelop.

Volg de instructies in de brief en op het stemformulier nauwkeurig op en stuur het terug in de antwoordenvelop (zonder postzegel). 

De stemformulieren dienen uiterlijk 12 februari 2021 bij het secretariaat binnen te zijn.

Hartelijke groet,
Cathy van Beek-Blommendaal 
secretaris ELS

Cathy van Beek-Blommendaalsecretaris Evangelisch-Lutherse Synode
c.vanbeek@protestantsekerk.nl M 06 518 67 932T 0172 617062

Verkiezing Lutherse synode 2021

Aan kerkenraden ELG
Beste allen,
Zoals jullie ongetwijfeld inmiddels weten, staan voor begin 2021 de verkiezingen voor een nieuwe synode voor de deur. Bij deze willen wij nogmaals aandacht vragen voor de procedure betreffende de verkiezingen. 
Tot 1 oktober 2020 hebben gemeenteleden de mogelijkheid om kandidaten bij hun kerkenraad aan te dragen of aan te geven of zij zelf interesse hebben om synodewerk te doen. Daartoe  is nogmaals een persbericht uitgegaan naar de redacties van de gemeentebladen. Ook jullie als kerkenraad kunnen natuurlijk mensen benaderen.In een openbare kerkenraadsvergadering wordt vervolgens de kandidatuur van de kandidaten vastgesteld. 
Vóór 15 november 2020 worden de kandidaten aangemeld bij de synodale commissie met de volgende gegevens:

 • naam en voorletters
 • adres en woonplaats
 • geboortedatum en geslacht
 • eventuele kerkelijke/maatschappelijke activiteiten
 • motivering

De synodale commissie stelt de kandidatenlijst samen en in januari zijn de daadwerkelijke verkiezingen.
Om er voor te zorgen dat iedereen die mag stemmen inderdaad een stembiljet krijgt, wijzen wij nog even op het volgende.

 1. Alle gemeenteleden, die ingeschreven staan in een zelfstandige lutherse gemeente (als lid, dooplid, gastlid of voorkeurslid), krijgen automatisch een stembiljet.
 2. Lutherse gemeenteleden in gefedereerde/gefuseerde gemeenten hebben een ‘luthers vinkje’ nodig in het Landelijk Register Protestantse Kerk (LRP).

Sowieso is het ook voor gemeenteleden in zelfstandige gemeenten handig om het ‘luthers vinkje’ bij hun naam te hebben. Op grond daarvan krijgen zij automatisch Elkkwartaal toegestuurd en blijven zij als lutheraan in het systeem staan als men naar een buitengebied verhuist waar niet direct een lutherse gemeente is. 
Het is dus zaak voor de ledenadministratie om dit te controleren danwel aan te passen.

Verdere informatie over dit alles vinden jullie in de bijlage.
En meer informatie betreffende de verkiezingen vinden jullie in de verkiezingsregeling. De regeling staat op deze pagina onder Bestanden.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat graag.Wij zijn in afwachting van jullie kandidaten!
Hartelijke groet,Cathy van Beek
— 
Met vriendelijke groet,
Cathy van Beek-Blommendaal secretaris Evangelisch-Lutherse Synode
c.vanbeek@protestantsekerk.nl  M 06 518 67 932 T 0172 617062

Bijlage: ledenregistratie bij verkiezingen.pdf

Linkje naar website van Lutherse kerk Woerden en Lutherse kerk Utrecht? en www.Lutherszuidnederland.nl (Nijmegen, Brabant, Limburg)

Lutherse kerk Woerden

De Lutheranen in Woerden stuurden ons hun maandblad én activiteitenoverzicht voor 2020-2021. Voor geïnteresseerden liggen deze ter inzage in de Amersfoortse Zwaan.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X
X